Uses

Country Origin Kind/Order Other Relevant Names Earlier See or Co-Cathedral Latin Name (adj.)
Czechia Bohemia Country Čechy, Böhmen, Czechy, Csehország
Czechia Litomyšl Episcopal see Leitmeritz, Leitomischl Litomisliensis
Czechia Olomouc Episcopal see Olmütz Olomucensis
Czechia Praha Archiepiscopal see Pragensis
Czechia Třeboň Monastery (CRSA) Wittingau Trebonensis
Czechia Žatec Parish Saaz