Festum Reliquiarum ecclesiae Lundensis

Name
Festum Reliquiarum ecclesiae Lundensis
Same
Related
Reliquiae
Similar
Standard Date
Jul. 11.
Remark
Page Book Part Original Title Date
18
SE Lund 1514, Missal, Missale Lundense | 45 C Festum reliquiarum in ecclesia Lundensi Jul. 11.
414 (c7r)
SE Lund 1514, Missal, Missale Lundense | 45 S In festo reliquiarum ecclesiae Lundensis Jul. 11.